Wzor 5+15+dopuszczenie

Pan

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku

Niniejszym wnoszę o:

 1. Wydanie mi pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, w postaci broni:

 2. bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,

 3. centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,

 4. gładkolufowej,

 5. przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego);

w łącznej ilości 5 (słownie pięć) egzemplarzy do celów sportowych.

 1. Wydanie mi pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, w postaci broni:

 2. bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,

 3. centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,

 4. gładkolufowej,

 5. przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego);

w łącznej ilości 15 (słownie piętnaście) egzemplarzy do celów kolekcjonerskich,

 1. Dopuszczenie mnie do posiadania broni palnej rodzajów: A, G, H, I, J, L wg aktualnie obowiązującej klasyfikacji literowej określonej we wzorze legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni (Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 marca 2016 r. poz.532).

Uzasadnienie

Po mojej stronie nie występują żadne negatywne przesłanki uniemożliwiające posiadanie pozwolenia na broń, a nadto mam ważną przyczynę posiadania broni:

 1. do celów sportowych jaką - stosownie do art. 10 ust. 3 pkt. 3 i 5 ustawy o broni i amunicji - jest:

 2. członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim „Klub Strzelających Inaczej”,

 3. posiadanie kwalifikacji sportowych o których mowa w art. 10b wspomnianej ustawy tj. patentu strzeleckiego PZSS nr XXXXXXXXXXX data wydania patentu XXXXXXX w zakresie strzelectwa pneumatycznego, kulowego i śrutowego (w dyscyplinach pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa),

 4. posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego to jest licencji PZSS
  nr L-XXXXXXXX, data wydania XXXXXXXX, licencja w zakresie strzelectwa pneumatycznego, kulowego i śrutowego (w dyscyplinach pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa),

 5. do celów kolekcjonerskich jaką - stosownie do art. 10 ust. 3 pkt. 5 ustawy o broni i amunicji – jest udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim „Klub Strzelających Inaczej”

Spełniam kryteria, o których mowa w art. 30 ust. 1 , 1a i 1b ustawy o broni i amunicji, do uzyskania dopuszczenia do posiadania broni palnej sportowej podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych, gdyż jestem posiadaczem licencji zawodnika strzelectwa sportowego nadanej przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Od czasu uzyskania Patentu PZSS, czynnie uczestniczę w zawodach strzeleckich organizowanych przez Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej KSI korzystając z broni dostępnej na strzelnicach komercyjnych.

Jednocześnie informuję, iż jako członek Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego, oraz zdany egzamin na patent strzelecki w zakresie strzelectwa pneumatycznego, kulowego i śrutowego (dyscyplinach pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa) jestem stosownie do art. 16 ust. 2 oraz art. 30 ust. 1b cytowanej ustawy zwolniony z egzaminu przed organem Policji.

Nie należę do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z późn. zm.).

Strzelectwo sportowe zamierzam uprawiać uczestnicząc we współzawodnictwie w ramach PZSS, jak również poza strukturami Związku. Zamierzam rozwijać się w tym sporcie i chcę strzelać z różnych rodzajów broni palnej sportowej, a także uczestniczyć w konkurencjach strzelań precyzyjnych, dynamicznych, długodystansowych i z broni czarnoprochowej. Na chwilę obecną nie mam możliwości brania udziału w konkurencjach czarnoprochowych i długodystansowych, gdyż do startu w nich niezbędne jest posiadanie własnej broni palnej, a zawody tego typu nie są organizowane w moim klubie sportowym.
W związku z powyższym niezbędne mi jest 5 egzemplarzy broni.

Zamierzam również kolekcjonować wyłącznie broń palną sportową różnych rodzajów, typów i modeli. W chwili obecnej nie jestem w stanie określić po ile egzemplarzy broni każdego rodzaju będę mieć w swojej kolekcji. Chcę mieć dużą kolekcję stanowiącą przekrój najpopularniejszych modeli broni palnej. Na początek wielkość kolekcji, która z natury rzeczy nie jest i nie może być zbiorem zamkniętym, oceniam szacunkowo i wstępnie na liczbę 15 sztuk. Dlatego wnoszę o wydanie pozwolenia na taką właśnie ilość broni.
Nadmieniam także, że chcę korzystać z broni na świadectwo w klubach strzeleckich i dlatego wnoszę o dopuszczenie mnie do posiadania broni palnej następujących rodzajów wg aktualnie obowiązującej klasyfikacji literowej określonej we wzorze legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni (Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 marca 2016 r. poz.532): A, G, H, I, J, L

Broń zamierzam przechowywać w miejscu zamieszkania: ul. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojego wniosku rezygnuję z przysługującego mi prawa do zapoznania się z aktami sprawy.
Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.

………………………………………………………

(podpis)

Załączniki:

 1. dowód wniesienia opłaty skarbowej 242zł za wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych
 2. dowód wniesienia opłaty skarbowej 242zł za wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich
 3. dowód wniesienia opłaty skarbowej 10zł za wydanie decyzji o dopuszczeniu do posiadania broni
 4. orzeczenie lekarskie - oryginał
 5. orzeczenie psychologiczne - oryginał
 6. zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze sportowym i kolekcjonerskim „Klub Strzelających Inaczej”
 7. Patent Strzelecki PZSS - orzeczenie - wydruk ze strony PZSS
 8. Licencja zawodnicza PZSS - wydruk ze strony PZSS
 9. zdjęcia w formacie 3 x 4 cm (3 egz.)
2 polubienia

Ja się tak nie rozpisywałem. Wziąłem wzory wniosków ze strony gdańskiego WPA, a że tam jest mało miejsca na uzasadnienie, to po prostu przepisałem sformułowania z UoBiA. Jestem członkiem klubu, zdałem egzamin na patent strzelecki w dyscyplinach p,k,s, posiadam licencję PZSS, nawet bez numerów. Dopuszczenie podobnie, krótko. Żadnego słowa o zawodach, miejscu przechowywania broni czy braku negatywnych przesłanek. 5+15, był dzielnicowy, nie było dodatkowych pism, tylko jedno przedłużenie.

2 polubienia

Co do kolekcji, ja napisalem 20 i dostałem 20, kumpel zaryzykował 30 i ma 30szt.

1 polubienie